top of page

Professional Group

Public·48 members
Anthony Brooks
Anthony Brooks

Enjoy Reading Dinonwane Tsa Sepedi in PDF Format on Any DeviceDika Le Diema Tsa Sepedi Pdfsdocuments2 Com.. Sepedi.. Bopedi Mopedi .. Ok Jaanu 2 Movie Download Hd 720pdinonwane tša sepedi pdfUPSpace.. Dinonwane Tsa Sepedi Pdf 30 Eclimsigh Yolasite.
dinonwane tsa sepedi pdf download


DOWNLOAD: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fvittuv.com%2F2u1vCf&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw2lNHE3uSudXbLn6ESZvO2wView AFL_2603_FEEDBCK-1-1.pdf from AFL 2603 at University of South Africa.. ... Want to read all 30 pages? ... (6) [25] AMANQAKU EWONKE: [100] 6 AFL2603/201 SEPEDI /SESOTHO SA LEBOA: ASSIGNMENT 12 Potšišo 1 (a) Dinonwane ga se tša ngwalelwa bana feela, dinonwane di a ruta, di aga semelo, di gopotša ...


Ge ke na le mengwaga ye 7, tate o ile a nthomela kua sekolong sa kereke. Ke nna motho wa mathomo ka lapeng la gešo wa go tsena sekolo. Tate ga se a tsena sekolo. Re be re swanetše go apara diaparo tše di bonalago kua sekolong, gomme batswadi ba ka ba be ba hloka sa bona kudu go ka nthekela diaparo tša sekolo. Tate o ile a tšea borokgo bja gagwe bja kgale a bo ripa mo matolong a nkapeša. Ke be ke se na lepanta, ka fao tate a tšea lenti a bofa borokgo ka lona mo dinokeng. Le ge go le bjalo, ke be ke thabile, ke thabetše go apara borokgo bjoo. Kua sekolong, morutiši a no mpha leina la Nelson. Nagana fela o fiwa leina le lefsa o šetše o na le mengwaga ye 7 ke be ke dula ke thabile ge ke le kua sekolong le ge ke le kua gae. Mma o be a fela a nkanegela dinonwane, gomme ka ithuta dilo tše dintši mo dinonwaneng tša gagwe. O nthutile gore ke dule ke ikokobetša le go ba le tlhompho mo bathong. Tate yena o nthutile go ba bogale. Ke be ke nyaka go ba bogale bjalo ka yena. Ke be ke nyaka go swana le yena. Ke be ke itšhela ka melora mo hlogong gore moriri wa ka o be wo mopududu bjalo ka wa gagwe. Ke be ke rata tate.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page